Począwszy od miesiąca Maj 2021 każdorazowo wysyłając przesyłkę za naszym pośrednictwem do lub z Londynu, proszę o wypełnienie tego druku w języku angielskim drukowanymi literami i przekazanie jej kurierowi w momencie nadawania przesyłki. POBIERZ PLIK PDF - Deklaracja CN23
Telefony

48 81 4797091

079 2566 4685

Regulamin przejazdów

Busy Lublin Londyn

R.B.LUBLIN – REGULAMIN PRZEWOZU

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów wykonywanych przez Przewoźnika. Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego

REGULAMIN PRZEWOZU :

 1. Pasażer winien przybyć na umówione miejsce odjazdu co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem.
 2. Pasażer powinien zająć miejsce w pojeździe wskazane przez obsługę, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.
 3. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży(paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd.
 4. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży.
 5. W przypadku, gdy brak wymaganych dokumentów lub zatrzymanie przez uprawnione służby spowoduje przerwanie podróży, Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.
 6. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi pojazdu.
 7. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 8. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
 9. Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
 10. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
 11. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 12. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
  • nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków)
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.
 13. W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z wcześniejsza umowa , ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych). Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany przyjazd busa do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera. W przypadku rezygnacji podróżnego z odbycia podróży równowartość biletu nie zostanie zwrócona. Przewoźnik nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany bilet.
  • Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 40 kg, przy czym suma wymiarów każdego z nich nie może przekraczać 165 cm (szerokość + wysokość + głębokość).
  • Pasażer może zabrać do wnętrza pojazdu bagaż podręczny wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem.
  • Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
  • Bagaż przekraczający powyższe limity może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
  • Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
  • Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu za przejazd. W przypadku przewozu rzeczy większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego.
  • Przedmioty pozostawione w busie przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
Organizowane przejazdy

Wyjazdy z Lublina

Wyjazdy z Lublina w piątki w godzinach rannych, przez Puławy, Zwoleń, Radom, Piotrków Trybunalski, Łódź i granice Polski w Świecku.

Wyjazdy z Londynu

Wyjazd z Londynu rano w niedzielę.
Odbiór przesyłek w sobotę.

Formularz kontaktowy